Същност на проекта

Стратегическата среда на сигурност е сложна, динамична и с трудно предвидими измерения. Новите заплахи и предизвикателства към сигурността изискват прилагането на интегриран подход за координация между трите нива на вземане на решения и изпълнение - стратегическо, оперативно и тактическо – в политическата и военната сфера. Новите предизвикателства изискват и нови решения. Това обуславя и необходимостта от професионалните кадри, които работят в областта на сигурността и отбраната, да притежават различни видове квалификация, знания и умения. Разнообразието в човешките ресурси, както и интеграцията на жените и техния опит и квалификация, допринася за обогатяването на структурите за национална и международна сигурност и отбрана с различни гледни точки и подход.  Необходимо е да се въведат адекватни политики и практики на международно и национално ниво за стимулиране и пълноценно използване на човешкия капитал и талант. Използването на разнообразието и пълното му включване в процесите на стратегическото планиране, развиване на способностите и готовността на войските и силите ще засилят и подобрят стратегическата и оперативна ефективност на НАТО, неговите съюзници и партньори. В това отношение жените могат да допринесат за процеса на предоставяне на иновативни подходи за отбрана и сигурност, осигурявайки ценни гледни точки и опит. Те могат да играят решаваща роля при формулирането на политики, вземането на решения и прилагането им на стратегическо, оперативно и тактическо ниво във военната област.

Важността на участието на жените при разрешаването на конфликти, както и в процеса на укрепване на сигурността, придоби широка основа и международно признание през последните години. Осезаем напредък е постигнат в отделните страни и международни организации по отношение приемането и прилагането на конкретни политики и практики, за да се засили ролята и участието на жените. Сигурността и оперативните изисквания обаче се нуждаят от силна политическа воля за създаване на устойчив процес за активно поддържане на политиката за предоставяне на равни възможности за професионална реализация като принос към сигурността както във военния, така и в гражданския сектор.

В тази връзка, проектът ще предостави възможност за въвеждането на иновативни подходи в отбраната и сигурността и ще се стреми да изиграе ключова роля във формулирането на политики, вземането на решения и изпълнението им на стратегическо, оперативно и тактическо ниво, а също да допринесе за координираното прилагане на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН в рамките на  НАТО, както и в отделните страни съюзници и партньори.